PolskiAngielski
Strona główna » Regulamin
Szukaj
Opinie o produktach

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego LRmarket.pl


Regulamin obowiązuje od 1.02.2020r.


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy LRmarket.pl, dostępny pod adresem internetowym lrmarket.pl, prowadzony jest przez Joannę Pniok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SUJ Joanna Pniok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6462518792, REGON 240567169.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SUJ Joanna Pniok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6462518792, REGON 240567169.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.lrmarket.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Schowek – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do obserwowania.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach w Sklepie.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Grota Roweckiego 18/50, 43-100 Tychy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@lrmarket.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 664 681 681
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 21 1240 1330 1111 0010 8790 1547 Bank PKO SA
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu telefon komórkowy, tablet, smartphone, laptop, komputer stacjonarny,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje usług świadczonych przez Sklep mogą być składane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w § 3.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres wraz kodem pocztowym, kraj, numer telefonu, adres email, hasło oraz w przypadku gdy Konto jest zakładane na firmę, dodatkowo: nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Instrukcja dla klientów zarejestrowanych lub chcących się zarejestrować:

 1. użyj przycisku „LOGOWANIE” w prawym górnym rogu, następnie zaloguj się do Sklepu wpisując adres email lub nick oraz hasło lub, jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się klikając przycisk „Utwórz konto”;
 2. wybierz Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. będąc w Koszyku wybierz kraj dostawy (domyślnie: Polska) oraz formę wysyłki;
 4. jeśli dysponujesz kodem rabatowym – wykorzystaj go wpisując jego treść oraz akceptując polem „Aktywuj”;
 5. zaakceptuj zamówienie klikając pole „Do kasy” lub dodaj kolejne Produkty wybierając pole „Kontynuuj zakupy”;
 6. sprawdź wyświetlone dane i jeśli się zgadzają, użyj przycisku „Zamawiam i płacę” aby przejść do kolejnego kroku i finalizacji;

Instrukcja dla klientów chcących dokonać zakupów bez rejestracji (uwaga: opcja darmowej wysyłki nie będzie dostępna):

 1. wybierz Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. jeśli nie jesteś zarejestrowany(-a) i nie chcesz tego robić, masz możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji poprzez opcję: „Zakup przez 1 kliknięcie”;
 3. wypełnij Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych wskazanych w formularzu;
 4. jeśli dysponujesz kodem rabatowym – wykorzystaj go wpisując jego treść oraz akceptując polem „Aktywuj”;
 5. zaakceptuj zamówienie klikając pole „Do kasy” lub dodaj kolejne Produkty wybierając pole „Kontynuuj zakupy”;
 6. sprawdź wyświetlone dane i jeśli się zgadzają, użyj przycisku „Zamawiam i płacę” aby przejść do kolejnego kroku i finalizacji.


§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa,
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grota Roweckiego 18/50, 43-100 Tychy
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 2. Płatności elektroniczne,
 3. Płatność kartą płatniczą.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty w zakresie dostępnych metod dostawy i płatności, w tym dodawania i usuwania wybranych metod i dostawców usług. Zmiany te nie będą wymagały zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Szczegółowe informacje na temat aktualnych metod i warunków dostawy oraz akceptowalnych metod płatności komunikowane są na stronach Sklepu, w szczególności zaś podczas potwierdzania zamówienia przez Klienta. 


§ 9

Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Sklep przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu (24/7).
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza w najkrótszym możliwym czasie jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Podany termin wysyłki dotyczy czasu w dniach roboczych.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, skanem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Produktu lub gdy Produkt nie został jeszcze wysłany do konsumenta – w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym fabrycznie opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; warunkiem zwrotu zakupionych w sklepie Produktów jest nienaruszony stan oryginalnego opakowania – obecność folii zabezpieczającej oraz nienaruszone elementy opakowania w tym plomby, które ulegają zniszczeniu przy pierwszym jego otwarciu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i oryginalne Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Koszt transportu reklamowanego Produktu pokrywa Sprzedawca.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 8. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany razem z opinią wskazującą niezasadność reklamacji.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient powinien - jeśli to możliwe - sporządzić odpowiedni protokół w obecności kuriera.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


§ 13

Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę wyłącznie na czas związany z osiąganiem celów związanych z realizacją zamówień, umowy sprzedaży, rozliczenia płatności, dochodzenia roszczeń z ich tytułu oraz wykonywania zobowiązań dyktowanych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 1. rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem,
 2. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy sprzedaży.
 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.
 2. Sprzedawca zbiera i chroni dane osobowe Klientów na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.02016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się stosować środki techniczne i operacyjne bezpieczeństwa celem ochrony danych osobowych Klienta w tym ważny certyfikat SSL.
 4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego wykorzystywane są także w celach marketingowych i informacyjnych takich jak przesyłanie drogą elektroniczną informacji o produktach, akcjach promocyjnych oraz Newslettera.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administrator
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Informacja o usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sklep drogą elektroniczną udostępnia następujące usługi:
 1. zakładanie kont Klienta,
 2. zawieranie umów sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 3. przesyłanie informacji handlowej.
 1. Klient ma prawo do:
 1. odstąpienia od zawartych umów sprzedaży zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. żądania zaprzestania w/w usług świadczonych przez Sklep.

§ 15

Informacja o cookies oraz IP

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Sklep wykorzystuje te pliki do:
 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 1. Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzeni Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta.
 4. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 1. Właściciel Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 2. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.

§ 16

Bezpieczeństwo transakcji i płatności

 1. Sklep posiada aktywny certyfikat bezpieczeństwa SSL, który chroni transakcje i zabezpiecza przesyłane przez pocztę i stronę Sklepu informacje, takie jak hasła, loginy, dane osobowe itp.
 2. Sklep nie ma dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich Klientów. Więcej informacji o bezpieczeństwie płatności udostępniają dostawcy usług płatniczych na swoich stronach.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 2. Każdy prezentowany Produkt nie jest lekiem w myśl prawa polskiego, nie zawiera cech leczniczych i należy m.in. do grupy suplementów. Produkt nie może zastępować zdrowej diety, jest jedynie środkiem wspomagającym prawidłowe działanie organizmu. Opis Produktu pełni funkcję informacyjną i nie może zastąpić rozmowy z lekarzem. Przed użyciem należy skonsultować działanie suplementu z lekarzem bądź farmaceutą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie wynikających m.in. ze: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie ma prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zakup Produktów oferowanych przez Sklep jest możliwy tylko po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Sklep zapewni Klientowi dostęp do treści Regulaminu podczas składania zamówienia.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli poszczególnych marek zabronione jest wykorzystywanie materiałów, zdjęć i opisów towarów zamieszczonych na stronach Sklepu.
 7. Zamieszczone znaki i nazwy towarowe należą do prawnych właścicieli, zamieszczone zostały w celach informacyjnych, mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi tych podmiotów.
 8. Wszelkie opinie i komentarze Klientów, wyrażone na temat produktów lub artykułów w ramach prowadzonego przez Sklep bloga, a zamieszczone na stronach sklepu są ich prywatnymi opiniami, tym samym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


Załącznik nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Adresat: SUJ Joanna Pniok, ul. Grota Roweckiego 18/50, 43-100 Tychy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta na numer rachunku bankowego*: ……………………………………………………………………………………………………………………………

w inny sposób:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Miejscowość, data………………………………….. Podpis konsumenta**:……………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

Załącznik nr 2

 

Zgłoszenie reklamacyjne

 

sporządzone w dniu ...............

 

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...................................................................................................

2. Adres: .........................................................................................................................................................

3. Data dokonania zakupu: .......................................

4. Nazwa towaru: ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................

6. Cena brutto: ...........................................

7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................

8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że są mi znane warunki reklamacji określone w Regulaminie sklepu LRmarket.pl. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

 

.......................................................

(czytelny podpis Klienta)


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu